ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ОНЛАЙН-ПОСЛУГ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Для батьків|опікунів учнів, що реєструються на платні та безплатний (пробні) програми ознайомлення з договором та його прийняття є обов'язковим. В договорі описано всі умови участі в програмах. Без прийняття умов договору дитина не може брати участь у програмах.Фізична особа-підприємець (надалі – Виконавець) пропонує будь-якій фізичній особі (надалі – Замовник) укласти Публічний Договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом. Даний Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників послуг незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Замовнику перед іншим та є еквівалентом "усної угоди", та має належну юридичну силу. 1. Загальні положення1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору;1.2. Чинна редакція Договору розміщена на офіційному вебсайті Виконавця https://prorozum.com/;1.3. До проведення Онлайн - курсів Виконавець може залучати іншого Педагога уповноваженого Виконавцем;1.4. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.6 Договору;1.5. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:1.5.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору, який врегульовує відносини між Сторонами відповідно до обраного Замовником Онлайн - курсу;1.5.2. Ознайомлюється з умовами навчання на офіційному вебсайті Виконавця за адресою: https://prorozum.com/;1.5.3. Одноразово акцептує Договір шляхом заповнення форми https://forms.gle/Ke9GVJQNBMsV1oQR9;1.5.4. Здійснює оплату послуг відповідно до обраного курсу та обраної групи навчання. Оплата є підтвердженням згоди з умовами Договору;1.5.5. Здійснює оплату за реквізитами відповідно до обраного курсу.2. Визначення термінівВиконавець освітніх послуг (Виконавець) - ФОП Бахмет Світлана Вікторівна, ФОП Сельоткіна Юлія Вадимівна, ФОП Шереметьєва Валерія Олегівна та залучені досвідчені спеціалісти на підставі договорів, які представляють «Освітній онлайн-простір proRozum». Вебсайт Виконавця: https://prorozum.com/.Замовник освітніх послуг (Замовник) - фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є батьком, матір’ю або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку.Отримувач освітніх послуг (Отримувач) - фізична особа будь-якої статі, віком від 3,5 - 9 років, якій надаються освітні послуги від освітнього онлайн - простору «proRozum».Сторона та Сторони - Замовник освітніх послуг та Виконавець освітніх послуг, щодо кожного з них окремо або спільно.Онлайн – курси - авторські курси розроблені методичним відділом освітнього онлайн - простору «proRozum». Курси проводяться за допомогою програм Zoom|Microsoft Teams|Google Meets за графіком та часовим розкладом конкретних курсів. Абонемент - право отримувати освітні послуги у сфері позашкільної освіти в освітньому онлайн-просторі «proRozum» на певну кількість занять та|або на певний період за певну ціну. RozumBox - авторський дидактичний матеріал розроблений методичним відділом освітнього онлайн-простору «proRozum», до якого можуть входити: зошит для роботи, олівець, магніти, іграшка, листівка тощо.Педагог - досвідчений спеціаліст, який залучений Виконавцем для проведення Онлайн - курсів з дітьми різної вікової категорії.Менеджер - досвідчений спеціаліст, який допомагає в організації освітнього процесу в освітньому онлайн-просторі «proRozum».Месенджери - Месенджер, який використовується на вибір Замовника Viber|Telegram|WhatsApp|Instagram для спілкування з Менеджером освітнього онлайн-простору «proRozum».Пробне заняття – безплатне заняття, розроблене методичним відділом освітнього онлайн-простору «proRozum» яке надається Замовнику перед початком навчання з метою визначення рівня знань дитини для подальшого навчання та ознайомлення з програмами Онлайн - курсів.Презентації - авторський дидактичний матеріал розроблене методичним відділом освітнього онлайн-простору «proRozum», який використовується Педагогами для проведення Онлайн - курсів.Відео - авторський дидактичний матеріал розроблений методичним відділом освітнього онлайн-простору «proRozum», який надається Виконавцем Отримувачу для відпрацювання пропущених ним занять.3. Предмет договору3.1. Надання послуг позашкільної освіти, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.4. Характеристика послуг|Порядок надання послуг4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові (до п’яти дітей)|індивідуальні онлайн заняття (в залежності від обраного курсу) за програмами курсів розроблених методичним відділом освітнього онлайн-простору «proRozum»;4.2. Замовник обирає курс або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять;4.3. Обрання курсів можливо на сайті самостійно або за допомогою Менеджерів освітнього онлайн-простору «proRozum»;4.4 За результатами попереднього пробного заняття, Виконавець визначає рівень знань дитини, враховує вік дитини Замовника та зараховує Отримувача на відповідний курс. Факт обрання курсу підтверджується повідомленням Менеджеру у Месенджері освітнього онлайн - простору «proRozum»;4.5. Тривалість програми та інших послуг:4.5.1. Початком навчання є перше заняття за розкладом групи|індивідуальне або дата приєднання до групи, що вже розпочала навчання, а закінченням – останнє заняття за розкладом групи|індивідуального заняття. Датою закінчення навчання, також, може вважатися дата письмового інформування про розірвання договору. Таким інформуванням може бути:4.5.1.1. Письмове повідомлення Менеджеру у Месенджер освітнього онлайн - простору «proRozum» про припинення навчання.5. Права та обов’язки Сторін5.1. Обов’язки Виконавця послуг:5.1.1. Виконавець зобов’язується якісно та в повному обсязі надати освітні послуги, в порядку та на умовах, визначених цим Договором;5.1.2. Провести Пробне заняття для дитини Замовника перед початком надання Послуг. На підставі проведеного пробного заняття проінформувати Замовника про найкращий варіант подальшого навчання;5.1.3. Створити належні умови для надання Послуг, а саме:5.1.3.1. Надати доступ до платформи для проведення занять; 5.1.3.2. Призначити Педагога для проведення занять;5.1.3.3. Забезпечити Замовника RozumBox, за умови своєчасної оплати;5.1.4.Своєчасно, згідно з узгодженим Замовником розкладом та програмою, проводити заняття.5.2. Права Виконавця послуг:5.2.1. Виконавець має право визначати рівень знань дитини Отримувача та рекомендувати курс на якому вона буде навчатися;5.2.2. Виконавець має право закрити групу Отримувача, якщо в групі залишається дві дитини;Натомість запропонувати:5.2.2.1. За можливістю приєднатися до іншої групи в межах відповідного навчального курсу;5.2.2.2. Перейти на індивідуальний формат навчання;5.2.3. Виконавець послуги під час проведення занять не несе відповідальність за фізичну небезпеку Отримувача;5.2.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни на свої послуги. Датою вступу в силу нових цін є дата їх публікації на офіційному вебсайті Виконавця за адресою: https://prorozum.com/ та інстаграм https://www.instagram.com/pro.rozum/, через особисті повідомлення у Месенджерах. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не підлягає перерахунку;5.2.5. Відмовити в укладанні Договору чи наданні послуг за Договором:5.2.5.1. У разі відсутності технічної можливості надання Замовнику, якими він цікавиться;5.2.5.2. У разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за раніше надані послуги.5.2.6. Припинити надання послуг достроково та в односторонньому порядку розірвати цей Договір при систематичному невиконанні Замовником своїх зобов’язань, повідомивши Замовника про це належним чином у через особисті повідомлення у Месенджерах не менше ніж за 24 години. Відновлення надання послуг можливе після повного усунення порушень;5.2.7. Змінювати час або дні заняття, попередньо повідомивши про це Замовника належним чином через особисті повідомлення у Месенджерах не менше ніж за 24 години до внесення таких змін;5.2.8. У випадку форс-мажорних обставин Виконавець має право терміново скасувати заняття за умови перенесення його на інший час узгоджений з Замовником.До форс-мажорних обставин відноситься: Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталися внаслідок настання зовнішніх і надзвичайних обставин, відсутніх на момент підписання цього Договору, чи змін або доповнень до нього, які не можна було передбачити та запобігти їх виникненню. До таких обставин відносяться стихійні лиха, пожежі, епідемії, страйки, військові дії, законні чи незаконні дії органів влади, відсутність електропостачання за місцем проведення занять з вини третіх осіб;5.2.9. У випадку неможливості проведення заняття Педагогом у закріпленій групі, Виконавець має право тимчасово здійснити заміну Педагога;5.2.10. Здійснювати заміну Педагога протягом дії Договору, на Педагога аналогічної кваліфікації у разі неможливості продовження надання послуг із залученням Педагога, що попередньо проводив заняття;5.2.11. У випадку прохання Замовника призупинити (поставити своє навчання на паузу), Виконавець має право при поверненні до навчання змінити Педагога на іншого Педагога аналогічної кваліфікації та підібрати зручний час навчання для продовження навчання;5.2.12. Вносити в односторонньому порядку зміни в даний Договір, повідомивши Замовника про це через особисті повідомлення у Месенджерах не менше ніж за 24 години.5.3. Обов'язки Замовника послуг:5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються;5.3.2. Дотримуватись Правил поведінки під час отримання послуг;5.3.3. Повідомити Виконавця про особливості здоров’я Замовника. Замовник зобов'язаний надати повну та правдиву інформацію щодо стану здоров'я Замовника. Замовник повинен повідомити освітній онлайн - простір «proRozum» про це у письмовій формі для індивідуального пошуку рішення ситуації;5.3.4. Замовник навчається під час програми у групі або індивідуально на курсі, який відповідає його віку та рівню.5.4. Права Замовника послуг:5.4.1. Користуватись послугами згідно з даним Договором;5.4.2. Вимагати виконання умов Договору;5.4.3. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку повідомивши Виконавця про це належним чином через особисті повідомлення у Месенджері не менше ніж за 24 години до такої відмови;5.4.4. Змінювати час або день|дні заняття, попередньо повідомивши про це Виконавця належним чином через особисті повідомлення у Месенджері не менше ніж за 24 години до внесення таких змін;5.4.5. Вносити пропозиції щодо покращення роботи освітнього онлайн - простору «proRozum», через особисті повідомлення у Месенджері;5.4.6. Замовник має право поставити питання переходу на інший курс або на інший формат навчання в освітньому онлайн - просторі «proRozum» через особисті повідомлення у Месенджері, яке вирішується в індивідуальному порядку з Замовником;5.5. Замовник зобов’язується:5.5.1. Перед оплатою Послуг ознайомитися з цим Договором та умовами надання Послуг. Упродовж всього періоду отримання Послуг, дотримуватися виконання умов цього Договору;5.5.2. Сплачувати вартість послуг та вартість матеріалів необхідних йому для навчання на умовах цього Договору перед наданням послуг у розмірі 100% їх вартості;5.5.3. Відвідувати заняття відповідно до узгодженого із Виконавцем розкладу;5.5.4. Вчасно приходити на заняття і не залишати їх закінчення без попереднього попередження Виконавця;5.5.5. RozumBox, Презентації та Відео є результатом інтелектуальної праці Виконавця, є об’єктом права інтелектуальної власності, та Замовник не має права привласнювати, копіювати або використовувати іншим чином на свій власний розсуд авторські матеріали освітнього онлайн - простору «proRozum», які передані Замовникові Виконавцем виключно для використання безпосередньо Отримувачем.6. Правила відпрацювання пропущених занять6.1. Групові заняття:6.1.1. У випадку відсутності дитини на заняттях в групі, Замовнику надається відео заняття для самостійного відпрацювання. При цьому вартість пропущеного(их) заняття(ть) не повертається;6.1.2. Якщо запису заняття недостатньо для засвоєння матеріалу, Замовник має право відвідати індивідуальне заняття і пропрацювати тему за встановленою доплату, у розмірі вартості одного індивідуального заняття поточного курсу.6.2. Індивідуальні заняття:6.2.1. Якщо Замовник попередив Менеджера освітнього онлайн - простору «proRozum» через особисті повідомлення у Месенджері, про скасування заняття за добу, але не пізніше ніж за 60 хвилин – то Виконавець надає можливість перенесення часу заняття попередньо узгодивши час проведення заняття, не більше одного-двох занять протягом Абонемента;6.2.2. Якщо Замовник запізнюється на заняття, Виконавець залишає за собою право скорочувати тривалість заняття на час запізнення;6.2.3. Якщо Замовник не попередив Менеджера освітнього онлайн - простору «proRozum» через особисті повідомлення у Месенджері та не з’явився на заняття, то Виконавець має право стягнути оплату за пропущене заняття у повному обсязі, та не надавати можливість для відпрацювання або перенесення часу заняття;6.2.4. За зверненням Замовника, Виконавець може скорегувати час проведення наступних занять з урахуванням пропущеного матеріалу;6.2.5. Замовник має право призупинити заняття з поважних причин (хвороба, відпустка, стихійні лиха, пожежі, епідемії, страйки, військові дії, відсутність електропостачання за місцем проведення занять з вини третіх осіб), не більше ніж на два тижні за Абонемент, і не більше одного разу протягом курсу, Виконавець надає можливість відпрацювання цих занять протягом місяця за додатково узгодженим графіком.7. Порядок розрахунків7.1. Загальна вартість послуг залежить від обраного Онлайн - курсу та вказується на сайті Виконавця https://prorozum.com/price або https://www.instagram.com/pro.rozum/, або в особистих повідомленнях Менеджера у Месенджері. 7.2. Виконавець пропонує наступні Онлайн - курси:7.2.1. Онлайн - курс «Стартик» - який складається з 2-ох частин, кожна частина містить 32 заняття;7.2.2. Онлайн - курс «Вундеркіндик pro» - який складається з 3-х частин, кожна частина містить 36 занять;7.2.3. Онлайн - курс «Вундеркіндик» - який складається з 3-х частин, кожна частина містить 24 заняття;7.2.4. Онлайн - курс «Вундеркіндик інтенсив» - який складається з 1-ї частини, яка містить 40 занять;7.2.5. Онлайн - курс «Інтелектик» - який складається з 3-х частин, кожна частина містить 24 заняття;7.2.6. Онлайн - курс «ТурбоРозум» 1 рівень - містить 32 заняття;7.2.7. Онлайн - курс «ТурбоРозум» 2 рівень - містить 16 занять;7.2.8. Онлайн - курс «ТурбоРозум» 3 рівень - містить 24 заняття;7.2.9. Онлайн - курс «ТурбоРозум» 4 рівень - містить 16 занять;7.2.10. Онлайн - курс «ТурбоРозум» 5 рівень - містить 24 заняття;7.2.11. Онлайн - курс «ТурбоРозум» 6 рівень - містить 32 заняття.7.3. Розрахунок за обраний Замовником Онлайн - курс може здійснюватися за повний курс, за одну частину курсу або оплата помісячно. 7.4. Вартість RozumBox не входить у вартість обраного Онлайн - курсу та оплачується додатково. 7.5. Вартість RozumBox залежить від обраного Онлайн - курсу та представлена на сайті Виконавця https://prorozum.com/price;7.6. Купівля RozumBox є обов'язковою, оскільки Виконавець не надає онлайн - послуги без використання RozumBox, передбаченого певним курсом.8. Умови оплати|повернення оплати8.1. Вартість на послуги визначається у національній валюті України – гривні. Реквізити для здійснення платежу за безготівковим розрахунком наведено у розділі 14 цього Договору «Реквізити виконавця освітніх послуг»;8.2. Замовник здійснює оплату послуг у розмірі 100% їх вартості, визначену Виконавцем, яка розміщена на офіційному вебсайті Виконавця https://prorozum.com/price. Оплата послуг здійснюється після підписання даного Договору, безпосередньо до початку надання Послуг.8.2.1. Пакети для оплати Послуг:Повний — оплата послуг Замовником проводиться за повний курс до початку занять;Частковий — оплата послуг Замовником проводиться щомісяця (8|12 занять) або за одну частину курсу до початку надання Послуг;8.3. Вартість Послуг не є фіксованою і може змінюватися до закінчення дії даного Договору;8.4. Замовник здійснює оплату Послуг одним із нижченаведених способів за вибором Замовника: 8.4.1.Шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Виконавця;8.4.2.Шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця з використанням систем онлайн-банк, інтернет еквайринг;8.5. Вартість Онлайн - послуг повертається повністю, якщо Замовник скасував отримання онлайн-послуг за 7 (сім) днів і більше до старту курсу (в межах Абонемента за місяць);8.6. Після старту Онлайн - курсу вартість послуг не повертається;8.7. Вартість за RozumBox не повертається;8.8. При купівлі першого Абонементу після пробного заняття, бронь на місце в групі чи на індивідуальні заняття надається до 7 (семи) днів. Якщо оплата не проходила протягом 7 (семи) днів бронь анулюється та місце на узгоджений час віддається наступному учню;8.9. Оплата за навчальні матеріали курсу сплачується одночасно з першим грошовим внеском за Абонемент обраного курсу;8.10. Оплату за наступні Абонементи потрібно вносити не пізніше ніж за 7 (сім) днів до початку нового Абонементу, при несвоєчасній оплаті Виконавець має право віддати місце в групі іншому учневі;8.11. Оплата здійснюється не пізніше ніж за 7 (сім) днів до старту курсу;8.12. Надсилання матеріалів здійснюється протягом 1-3 (одного|трьох) днів після оплати Абонемента та RozumBox, без урахування святкових та вихідних днів; 8.13. У випадку приєднання до обраного курсу не з початку або при наявності пропущених занять Отримувач може отримати два види компенсації: відпрацювання пропущених занять або відмінусування їх вартості від повної вартості навчального курсу;8.14. Виконавець може змінювати дату старту Онлайн - курсу, про що обов'язково повідомляє Замовника не пізніше, ніж за 3 дні до початку. Також, тривалість Онлайн - курсу може змінюватися в залежності від темпу роботи групи, але не більше, ніж на 3 місяці (враховуючи канікули/перерви на свята, форс-мажорні обставини тощо).8.15. В разі недоукомплектації групи, Виконавець залишає за собою право прийняти рішення про закриття такої групи. Рішення про закриття групи Виконавець має право прийняти протягом всього періоду формування та роботи групи. В разі, якщо група закривається, Виконавець пропонує Замовнику альтернативні варіанти: Замовнику пропонується інша група відповідного рівня, заняття в парі або індивідуальне навчання за відповідною вартістю.8.16. Замовник має право достроково припинити навчання Отримувача. Умови та види компенсації зазначені у відповідних додатках до даного Договору;8.17. Датою припинення навчання вважається дата інформування Виконавця про такий намір. Таким інформуванням може бути повідомлення через Месенджер Менеджеру освітнього онлайн-простору «proRozum»;8.18. Знижки, що надаються Отримувачу після завершення навчального семестру не поширюються на RozumBox. Знижки, акції між собою не сумуються, окрім знижки, що надається Отримувачу після завершення навчального семестру. Замовник може самостійно обрати лише одну зі знижок на один навчальний курс;8.19. Замовник має право протягом навчального процесу змінювати формат навчання з індивідуальних на групові та навпаки. Перехід може здійснюватися виключно між групами однакового навчального рівня при умові наявності вільних місць в обраній групі. Повернення в попередню групу аналогічно можливе при наявності вільних місць. Виконавець не гарантує збереження місця в групі за Отримувачем в разі зміни навчальної групи.9. Відповідальність Сторін9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору;9.2. Замовник зобов’язується вказувати правдиві дані при реєстрації;9.3. Виконавець не несе відповідальності за неправдиві та неповні дані, що надані Замовником;9.4. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотними Сторонами подій;9.5. В разі, якщо обставини, що перешкоджають навчанню є короткостроковими, а саме: зникнення світла на нетривалий період або відсутність інтернет-зв'язку з вини провайдера Інтернет мережі, Виконавець залишає за собою право змінити навчальний план заняття, на час проведення якого припало, вимкнення світла або зникнення інтернету;9.6. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Виконавець залишає за собою право обрати спосіб для сповіщення Замовника про настання форс-мажорних обставин. Повідомлення повинне містити інформацію про оновлений розклад та формат проведення занять;9.7. Належним доказом існування обставин непереборної сили є офіційне повідомлення представників влади в ЗМІ про настання таких обставин або висновок ТПП про настання таких обставин;9.8. Виникнення зазначених обставин не є підставою для повернення плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та не є підставою для відмови Виконавцем від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.10. Права інтелектуальної власності10.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:10.1.1. Усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом; 10.1.2. На всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю послуг.10.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та|або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором;10.3. Ксерокопіювання та копіювання навчальних матеріалів на будь-які носії — заборонено.11. Порядок вирішення спорів11.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати всіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.12. Термін дії Договору12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань;12.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з дня подання Заявки на отримання послуг;12.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:12.3.1. Якщо Замовник скасував отримання онлайн-послуг за 7 (сім) днів і більше до старту курсу (в межах Абонемента за місяць);13. Заключні положення13.1. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором;13.2. Виконавець залишає за собою право проводити відео-, фотозйомки навчального та розважального процесу за участю Отримувач та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах, на власному сайті, а також для контролю та підвищення якості послуг мережі в межах, що не порушують чинне законодавство України та загальноприйняті соціальні норми. У разі, якщо Замовник заперечує проти відео- та фотозйомки дитини Замовника, Замовник інформує письмово про цей факт Виконавця послуг, шляхом заповнення форми https://forms.gle/Ke9GVJQNBMsV1oQR9;13.3. Виконавець не несе відповідальності за якість зв'язку зі сторони Отримувача при проведенні онлайн занять. В разі, якщо Виконавець провів заняття за розкладом, а Замовник не зміг забезпечити Отримувачу відповідні умови для забезпечення навчального процесу, то така послуга вважається наданою;13.4. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору без погодження з Замовником шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов’язковим повідомленням про це Замовника повідомленням у Месенджері;13.5. Замовник надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази Отримувачів послуг освітнього онлайн - простору «proRozum» шляхом укладення цього Договору.14. Реквізити Виконавця освітніх послуг
ФОП Бахмет Світлана Вікторівна
ЄДРПОУ: 2691609788

ФОП Сельоткіна Юлія Вадимівна
ЄДРПОУ: 3467901681

ФОП Шереметьєва Валерія Олегівна
ЄДРПОУ: 3375707286

Реквізити конкретного Виконавця будуть вказані в квитанції, рахунку (квитанції)платіжної системи або виставленому рахунку, залежно від способу оплати.